Aprokam_600_SE
Hur verkar Aprokam®?
Aprokam® är det första och enda godkända cefuroxim för intrakameral användning. Cefuroxim hämmar syntesen i bakteriens cellvägg efter vidhäftning till penicillinbindande proteiner (PBP). Detta resulterar i att biosyntesen av cellväggen (peptidoglykan) avbryts, vilket leder till bakteriell cell-lys och –död1.

Vilka indikationer har Aprokam®?
Antibiotikaprofylax mot postoperativ endoftalmit efter kataraktoperation. Beakta de officiella riktlinjerna gällande korrekt användning av antibakteriella läkemedel, inkluderande riktlinjer för antibiotikaprofylax vid ögonkirurgi1.

Hur doseras Aprokam®?1
Vuxna
Den rekommenderade dosen är 0,1 ml beredd lösning, dvs 1 mg cefuroxim.
INJICERA INTE MER ÄN DEN REKOMMENDERADE DOSEN.

Pediatrisk population
Den optimala doseringen och säkerheten hos Aprokam har inte fastställts för barn.

Äldre
Ingen dosjustering behövs.

Patienter med nedsatt lever- och njurfunktion
Med hänsyn till den låga dosen och den förväntade försumbara systemiska exponeringen för
cefuroxim vid användning av Aprokam behövs ingen dosjustering.

Administreringssätt
Efter beredning skall Aprokam® inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering.
Efter beredning skall Aprokam® administreras som intraokulär injektion i ögats främre kammare (intrakameral användning), av en ögonkirurg under rekommenderade aseptiska förhållanden vid kataraktoperation.
Injicera 0,1 ml av den beredda lösningen långsamt i ögats främre kammare i slutet av kataraktoperationen.

Biverkningar med Aprokam®?1
Inga speciella biverkningar har rapporterats i litteraturen när cefuroxim administreras som intraokulär injektion utom följande:
Immunsystemet
Mycket sällsynta (< 1/10 000): Anafylaktisk reaktion.

För mer information se Aprokam® produkresumé.


Referenser
1. Aprokam® produktresumé

Material och länkar

Instruktioner för att bereda Aprokam® för intrakameral administrering

instr_aprokam1
Avlägsna ”flip-off”-locket.
instr_aprokam2
Desinficera injektionsflaskans gummipropp före instick av den sterila kanylen.
instr_aprokam3
Injicera 5 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) lösning för injektion i injektionsflaskan med aseptisk teknik. Skaka försiktigt tills lösningen är fri från synliga partiklar.
instr_aprokam4
Dra upp minst 0,1 ml av lösningen med en steril 1 ml-spruta.
instr_aprokam5
Lossa kanylen från sprutan och anslut sprutan med en lämplig kanyl för främre kammaren.
instr_aprokam6
Tryck försiktigt ut luft från sprutan och ställ in dosen till 0,1 ml-strecket på sprutan. Sprutan är nu klar för
injektion.
Injektionsflaskan är endast avsedd för individuellt engångsbruk.