Azyter_600_SE
Hur verkar Azyter®?
Azyter® är ett andragenerationens makrolidantibiotikum som tillhör azalidgruppen. Azyter® hämmar syntesen av bakterie proteiner genom att binda till 50S-enheten i ribosomerna och genom att förhindra peptidtranslokation1.

Vilka indikationer har Azyter®?
Lokal antibakteriell behandling av konjunktivit orsakas av känsliga bakteriestammar: Purulent bakteriell konjunktivit och konjunktivit förorsakad av Chlamydia trachomatis.
Det bör tas hänsyn till officiella riktlinjer för bruk av antibiotika1.

Hur doseras Azyter®?
Vuxna, ungdom och barn från 0 år1
1 droppe i konjunktivalsäcken 2 gånger dagligen, morgon och kväll, i tre dagar.
Det är inte nödvändigt att förlänga behandlingen utöver tre dagar. Det är viktigt att följa doseringsregimen för att lyckas med behandlingen1.

Biverkningar med Azyter®1
Ögonen
Mycket vanliga (> 1/10): Obehag i ögat (klåda, sveda, stickningar) vid applicering.
Vanliga (> 1/100, 1/1000,

Immunsystemet
Mycket sällsynta (< 10,000): Överkänslighet.

Förpackningar och pris1
Ögondroppar; endosbehållare 6 stk: 89kr

För mer information se Azyter® produktresumé.

Referenser
1. Azyter® produktresumé.

 

Material och länkar

Instruktioner Azyter® endosbehållare

instr_engangspipetter1

Tvätta händerna ordentligt innan du ska ta ögondropparna.

instr_engangspipetter2

Vänd endosbehållaren nedåt. Vrid av plastvingen innan du tar droppen.

instr_engangspipetter3

Placera toppen av endosbehållaren nära, men utan att vidröra, ditt öga. Droppa droppen i det påverkade ögat medan du tittar upp och försiktigt håller ner nedre ögonlocket.

instr_engangspipetter4

Stäng ögonen och tryck med fingret i ögonvrån, håll i någon minut samtidigt som du blundar.

instr_engangspipetter5

Släng endosbehållaren efter användning, spara inte för senare användning