Dexafree_2015_pipett_SE

Hur verkar Dexafree®:
Den aktiva substansen dexametasonfosfat, en syntetisk kortikosteroid med antiinflammatorisk och antiallergisk verkan.1

Vilka indikationer har  Dexafree®:
För behandling av icke-infektiösa inflammatoriska tillstånd i ögats främre segment.1

Hur doseras  Dexafree®:
Standarddoseringen är 1 droppe 4 -6 gånger dagligen i det öga som ska behandlas.
I svåra fall kan behandling påbörjas med 1 droppe varje timme men doseringen ska reduceras till en droppe var fjärde timme när gynnsam effekt har uppnåtts. Stegvis nedtrappning rekommenderas för att undvika återfall. Behandlingstidens längd kan generellt sträcka sig från några dagar till maximalt 14 dagar.
Detta läkemedel ska endast användas under noggrann övervakning av en ögonspecialist.1

Biverkningar med  Dexafree®:
Mycket vanlig (>1/10)
Intraokulär tryckstegring.1

Vanlig (>1/100, <1/10)
Obehag, irritation, sveda, stickning, klåda ochdimsyn förekommer ofta efter instillation.1

Mindre vanlig (>1/1000,<1/100)
Allergiska reaktioner och överkänslighetsreaktioner,fördröjd sårläkning, risk för bakre kapsulär katarakt, opportunistiska infektioner och glaukom.1

Mycket sällsynt(<1/10 000) (inkluderande enstaka rapporter)
Konjunktivit, mydriasis, ansiktsödem, ptos, kortikosteroidinducerad uveit, hornhinneförkalkning, kristallin keratopati,förändringar av horhinnans tjocklek, ödem på hornhinnan, sår på hornhinnan, perforation av hornhinnan.1

För mer information se Dexafree® produktresumé


Referenser:
1. Dexafree® produktresumé

Material och länkar

Instruktioner Dexafree® endosbehållare

instr_engangspipetter1

Tvätta händerna ordentligt innan du ska ta ögondropparna.

instr_engangspipetter2

Vänd endosbehållaren nedåt. Vrid av plastvingen innan du tar droppen.

instr_engangspipetter3

Placera toppen av endosbehållaren nära, men utan att vidröra, ditt öga. Droppa droppen i det påverkade ögat medan du tittar upp och försiktigt håller ner nedre ögonlocket.

instr_engangspipetter4

Stäng ögonen och tryck med fingret i ögonvrån, håll i någon minut samtidigt som du blundar.

instr_engangspipetter5

Släng endosbehållaren efter användning, spara inte för senare användning