Hur verkar Fixopost®?
Fixopost består av två komponenter: latanoprost och timololmaleat. Dessa två komponenter sänker ett förhöjt intraokulärt tryck (IOP) genom olika verkningsmekanismer och den kombinerade effekten leder till förstärkt sänkning av IOP jämfört med respektive komponent var för sig.

Latanoprost, en analog till prostaglandin F2alfa, är en selektiv prostanoid FP‑receptor-agonist, som sänker IOP genom att öka utflödet av kammarvatten.

Timolol är en beta1- och beta2-adrenerg (icke-selektiv) receptorblockerare som inte har någon signifikant sympatomimetisk, direkt myokardiedepressiv eller membranstabiliserande verkan. Timolol sänker IOP genom att minska bildningen av kammarvatten i det ciliära epitelet1.

 
Vilka indikationer har Fixopost®?
Sänkning av intraokulärt tryck (IOP) hos patienter med öppenvinkelglaukom och okulär hypertension, vilka inte svarar tillräckligt på topikala betablockerare eller prostaglandinanaloger1.

Hur doseras Fixopost®?
Vuxna (inklusive äldre)

Rekommenderad behandling är en droppe dagligen i det påverkade ögat/ögonen.

Om en dos glöms bort bör behandlingen fortsätta med nästa dos som planerat.

Doseringen bör inte överstiga en droppe dagligen i det påverkade ögat/ögonen.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av Fixopost för barn och ungdomar har inte fastställts1.

Biverkningar med Fixopost®1
För latanoprost är majoriteten av biverkningarna relaterade till det okulära systemet. Liksom andra topiskt applicerade oftalmiska läkemedel absorberas timolol till den systemiska cirkulationen. Detta kan orsaka liknande biverkningar som ses för systemiska betablockerare. Incidensen av systemiska biverkningar efter topisk oftalmisk administrering är lägre än för systemisk administrering. Listade biverkningar inkluderar reaktioner som observerats inom klassen av oftalmologiska betablockerare.

Nervsystemet: Mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100) Huvudvärk. Ögon: Mycket vanliga (≥1/10) Hyperpigmentering av iris. Vanliga(≥1/100 till <1/10) Ögonsmärta, ögonirritation (inklusive sveda, brännande känsla och klåda, främmande kroppskänsla i ögat) Hud och subkutan vävnad: Mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100) Utslag, pruritus. Ytterligare biverkningar har rapporterats specifikt i samband med användning av de individuella komponenterna i Fixopost i antingen kliniska studier, spontanrapporter eller i tillgänglig litteratur.
För mer information se Fixopost® produktresumé.
Referenser
1. Fixopost® produktresumé

Instruktioner Fixopost endosbehållareinstr_engangspipetter1

Tvätta händerna ordentligt innan du ska ta ögondropparna.

instr_engangspipetter2

Vänd endosbehållaren nedåt. Vrid av plastvingen innan du tar droppen.

instr_engangspipetter3

Placera toppen av endosbehållaren nära, men utan att vidröra, ditt öga. Droppa droppen i ögat medan du tittar upp och försiktigt håller ner nedre ögonlocket.

instr_engangspipetter4

Stäng ögonen och tryck med fingret i ögonvrån, håll i någon minut samtidigt som du blundar.

instr_engangspipetter5

Släng endosbehållaren efter användning, spara inte för senare användning