Mydrane_600_SE_FI

Hur verkar Mydrane®?
Mydrane® är en lösning för intrakameral injektion för att erhålla mydriasis, som kombinerar två syntetiska mydriatiska medel (tropikamid som är ett antikolinergikum, och fenylefrin som är ett alfasympatikomimetikum) och ett lokalanestetikum (lidokainhydroklorid).1


Vilka indikationer har Mydrane®?
Mydrane® är avsett för kataraktkirurgi för att erhålla mydriasis och intraokulär anestesi under det kirurgiska ingreppet.1

Mydrane® är endast avsett för vuxna.1


Hur doseras Mydrane®?
Mydrane® ska endast användas till patienter som vid ett tidigare besök har erhållit tillräcklig utvidgning av pupillen med topikal mydriatisk behandling.1

Vuxna
0,2 ml av Mydrane® injiceras intrakameralt som en enda långsam injektion i början av det kirurgiska ingreppet.1


Kontraindikationer1

  • Överkänslighet mot de aktiva substanserna (tropikamid, fenylefrinhydroklorid och lidokainhydroklorid) eller mot något hjälpämne.
  • Känd överkänslighet mot anestetika av amidtyp.
  • Känd överkänslighet mot atropinderivat.


För mer information se Mydrane® produktresumé.


Referenser
 1. Mydrane® produktresumé

Mydrane®-Material och länkar

Förberedande rutiner för operationssjuksköterskor

instr_mydrane1

1. Inspektera det oöppnade blistret för att säkerställa att det är intakt. Öppna blistret och ta ut den sterila ampullen.

instr_mydrane2

2. Bryt ampullen av OPC-typ (One Point Cut) enligt bilden ovan: med en tumme i riktning mot den färgade pricken och tummen på den andra handen på den färgade pricken. Tryck bakåt så att ampullen bryts.

instr_mydrane3

3. Fäst den sterila kanylen med 5-mikrometerfilter på en steril spruta. Ta bort skyddet från den sterila kanylen med 5-mikrometerfilter och dra upp minst 0,2 ml injektionsvätska från ampullen till sprutan.

instr_mydrane4

4. Lossa filterkanylen från sprutan och anslut sprutan till en lämplig kanyl för den främre kammaren.

instr_mydrane5

5. Tryck försiktigt ut luften från sprutan. Ställ in dosen till 0,2 ml. Sprutan är nu klar för injektion.